La Fernandas Hage Sameie være et rent, pent og hyggelig sted å være:

Kast søppelet i riktig søppelbrønn, IKKE SETT SØPPEL UTENFOR! Det koster penger å sende ekstra søppel bort. Det skal heller ikke hensettes møbler eller andre løse gjenstander i fellesarealer, dette gjelder garasje, svalganger, ganger og korridorer. Hold orden.

Styret innhenter for tiden tilbud på vaktmestertjenester og på renhold av fellesarealene. Dette håper vi å få avklart i løpet av en uke. Inntil dette er på plass er det fint hvis beboere som har anledning til det kan moppe over trappeoppgangene i egen etasje. Ved å la dette gå på omgang mellom de som deler etasje, så mener vi at dette bør være en overkommelig oppgave.

Det vil i løpet av et par uker innhentes tilbud på tjenester fra ulike selskap (Securitas m.fl.) på sikring av fellesarealene, da det dessverre er en del innbrudd i boder, biler og lignende i nye bygg. Nærmere informasjon om dette vil komme i nær fremtid. I mellomtiden anmoder styret om at alle beboere ikke lar verdigjenstander ligge synlig i bilene, og at dørene inn mot bodene til enhver tid holdes låst.

Det er positivt at mange av henvendelsene fra beboerne har kommet per e-post (så langt har styret mottatt over 100 e-poster), og vi ønsker at dette fortsetter å være måten styret kontaktes på. Vi ber om forståelse for at styremedlemmene i begrenset grad har anledning til å besvare beboerhenvendelser i arbeidstiden, siden alle som sitter i styret har vanlig jobb og dermed ikke kan jobbe med oppgaver for sameiet på dagtid.

Styrets e-postadresse er Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sameiet vil i løpet av de neste ukene få lagt inn alle beboernes navn på ringeklokkene fremfor at besøkende skal taste leilighetsnummere. Styret er av den oppfatning at dette vil fungere vesentlig bedre.

For å bidra til at bygget får et enhetlig preg også på postkassene, så er det nå skrevet inn eget punkt om dette i husordensreglene. Postkasseskilt som er monert utenpå postkassene vil fjernes, og vi anmoder alle beboere om å oppdatere egne postkasseskilt i samsvar med retningslingene innen utgangen av mai måned.

Styret innhenter i disse dager tilbud fra tre vaktselskap på sikkerhetstjenester. Det vil innkalles til et ekstraordinært sameiermøte hvor tilbudene presenteres. Erfaringene fra andre sameier i nærområdet tilsier at det er rimelig å anta at sameiet i nær fremtid og fremover vil kunne være utsatt for innbrudd og hærverk i fellesarealene. På den bakgrunn er det viktig at tiltak for å motvirke dette iverksettes i den grad det er mulig. Utover et ev. samarbeid med vaktselskap så vil det trolig monteres smekklåser på alle dørene inn mot bodareal og dørpumper der det mangler.

Den enkelte beboer kan bidra til sikkerheten gjennom å alltid sørge for å låse dørene etter seg når en går gjennom bodarealet. Erfaringene i sameiet så langt er at dette gjøres i altfor liten grad. I løpet av siste to ukene har styrets medlemmer gjort en opptelling av antall ganger dørene inn til oppgang D har vært åpent, og fant da at dette skjer i rundt 85 prosent av tilfellene. Dette er dessverre altfor svakt, og det inviterer til innbrudd.

Videre er det ønskelig at beboere etter å ha passert garasjeporten venter til den er helt nede før man kjører videre. Slipp heller ikke personer uten nøkler inn verken i oppgangene eller garasjen. Dersom noen observerer mistenkelig atferd fra noen, så er det fint om dette rapporteres til styret. Verdigjenstander bør for øvrig ikke oppbevares synlig, verken i boder eller biler.

Sameiet har inngått en avtale med Obos om vaktmestertjenester. Etter en prøveperiode vil det gjøres en vurdering av hvorvidt sameiet skal fortsette avtalen. Det er derfor viktig at beboere gir styret tilbakemelding på hvordan vaktmestertjenestene fungerer.

Når det gjelder renhold av fellesarealene, så har det blitt inngått en avtale med selskapet Rene Trapper. Som for vaktmestertjenestene, så vil det også her være en prøveperiode hvor sameiet kan vurdere hvor fornøyd vi er med kvaliteten på tjenestene som leveres.

Det har de siste ukene vært mye feilparkeringer på området sameiet disponerer. All parkering utenfor bygget er tydelig merket at ikke er lovlig. Det vil medføre borttauing, ev. bot dersom dere er heldige. Det er ikke styret som har besluttet den praksisen, men byggherre. Det er lite sannsynlig at det blir noen lovlige parkeringsplasser ute på en god stund. Dersom sameiet skal ha det, så må det først godkjennes av Plan og Bygningsetaten. Utbygger har tidlige fått avslag på søknad om akkurat dette. Dette innebærer at beboere enten bør parkere andre steder, kjøpe eller leie plasser i garasjen. Gjesteplassene i garasjen er kun for gjester, men det er en del ledige plasser i garasjen, da de ikke har blitt solgt.

Styret presiserer at vi også synes parkeringssituasjonen er problematisk (det er verken parkering for beboere, handicapplasser eller nok plasser for gjester), så vi vil derfor arbeide videre med den saken. I mellomtiden vil vi klart anbefale dere å ikke parkere ute (det vil kunne føre til bøter/borttauing), og heller ikke gjesteplassen av samme grunn som uteparkering. Det er heller ikke lov å parkere ute ved siden av byggene, eller på baksiden av bygget (ut mot Akerselva). Overtredelser mot dette vil kunne medføre bøter/borttauing.

Sameiet har plass 1 og 2 i garasjen som plasser for gjesteparkering. §17 i husordensreglene spesifiserer hvordan disse plassene skal brukes. Plassene skal ikke brukes av beboere, kun av gjester. Det er satt en begrensning på opp til seks timer totalt i løpet av et døgn for bruk av plass 1 og 2 totalt. Med andre ord, det er ikke slik at noen først kan parkere seks timer på plass 1, og så flytte bilen til plass 2 for å stå der i seks timer (eller motsatt). Gjester må legge et tydelig skriv i vinduet på bilen som spesifiserer hvem de besøker (navn og leilighetsnr), når de parkerte på plassen og kontaktinformasjon. Brudd på disse reglene vil kunne føre til borttauing av bil for eiers risiko og regning.

Flere beboere har også opplevd at andre har tatt i bruk plassene som de har betalt for å eie. Styret ønsker derfor å gjøre oppmerksom på at eier av plassen i slike tilfeller vil kunne bestille borttauing av bil for eiers regning og risiko. Informasjon om hvilke firmaer som kan kontaktes vil komme i nær fremtid på sameiets hjemmeside (som utvikles i løpet av de neste ukene).

Som de fleste av beboerne trolig fikk med seg var det dessverre en periode store mengder avfall ved søppelanlegget som ikke ble fjernet. Dette skyldtes at utbygger og Oslo kommune ikke hadde inngått nødvendige avtaler. Styret brukte derfor betydelig tid på å følge opp dette daglig i den perioden problemet oppstod for å få ordnet opp i de forholdene. Erfaringene fra den fasen viste at det blir viktig for sameiet å få tømming av avfall hyppig nok til at det ikke samler seg opp. Samtidig oppfordrer styret at beboerne forholder seg til husordensreglene som spesifiserer at beboere ikke skal kaste avfall på søppelområdet dersom det ikke er ledig plass der. Søppel skal ikke under noen omstendighet settes ved siden av søppelbrønnene, eller settes i fellesarealene.

For en tid tilbake hadde styret befaring av fellesarealene i forbindelse med at disse skal overtas av sameiet. Styret hadde med fagekspert fra OPAK i den prosessen for å sikre at vi hadde god kompetanse til å vurdere kvaliteten på det arbeidet som er gjort. Det ble avdekket en rekke feil/mangler, og penger har derfor blitt holdt tilbake fra sameiet inntil disse feilene blir utbedret. Noen av feilene var av større karakter, mens andre var av mindre. Det vil derfor bli en dialog/forhandlinger med byggherre fremover om hvordan dette skal håndteres. Styret vil i tillegg til å fortsette samarbeidet med OPAK også bruke juridisk bistand i denne prosessen. Her har styret inngått en avtale med Pål Grønnæss som er partner i advokvatfirmaet Schjødt. Grønnæss har bred erfaring innenfor sine spesialfelter, entrepriserett og bolig- og eiendomsrett, samt tilgrensende fagområder som f eks plan- og bygningsrett. Han arbeider både med løpende rådgivning og prosedyre innenfor disse feltene, og i hovedsak på oppdrag for entreprenørbedrifter og boligutbyggere.

Befaring av teknisk anlegg og utomhusområdene vil skje i løpet av juni. Befaring av teknisk anlegg vil prioriteres høyt siden styret pt ikke har fått noe informasjon om hvor det tekniske anlegget er montert, eller av hvordan det fungerer. Dette ble en utfordring da det grunnet en teknisk feil ble utløst en brannalarm på lørdagen. Styret ønsker å rose beboerne for at dere gikk tålmodig ut og ventet på nærmere beskjed om at dere kunne gå tilbake til leilighetene. Branninstruks vil sendes ut til samtlige beboere i løpet av nær fremtid.

Dersom noen av beboerne har gjort seg noen observasjoner av fellesarealene (innvendig så vel som utvendig) som de mener er viktigeat styret tar med inn i prosessen mot utbygger, så setter vi pris på at dere så snart dere har anledning sender oss dokumentasjon om dette på e-post.

Selskapsinformasjon

Fernandas Hage sameie

Fernanda Nissens gate 1

0484 Oslo

Org. nr. 911 982 552

Postadresse

Fernandas Hage sameie
v/Agio Forvaltning AS
Postboks 113
9252 TROMSØ

Kontaktinformasjon