Den 15. september 2016 ble veien inn til sameiet lagt om midlertidig for at Strukta skal få opparbeidet den permanente nedkjøringen, med varmeslynger og asfalt. Det er ventet at veien blir lagt tilbake ca. 23. september 2016 og at det da vil bli den permanente veien vi skal benytte videre.

Styret beklager at dette medfører store ulemper ved kjøring ut og inn av garasjeanlegget, men håper at det vises hensyn i perioden. Forøvrig så har styret sikret at veien oppfyller kravene til at utrykningskjøretøyer skal komme frem i perioden. Søppelbilene har også vist at de kommer frem på den midlertidige veien.

I forbindelse med at det nå settes opp en forstøtningsmur ved nedkjøringen, så er denne vesentlig høyere enn det styret har fått forståelse av og diskutert med Ticon tidligere. Muren som nå settes opp har en høyde på 380 cm, noe som er min. 130 cm høyere en det styret tidligere har blitt forespeilet.

Styret er derfor i dialog med Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune for å avklare hva de har fått godkjent.

Oppdatering 8. september 2016: Etter diskusjoner mellom styret og Ticon har de nå gått med på å senke høyden på muren med 1 meter. Dette gjør at den ikke blir så dominerende og blir tilnærmet det som var avtalt tidligere.

Lørdag 10. september 2016 kl. 14:00 avholdes det høstdugnad i sameiet. Møtepunkt er i garasjen ved porten. Det vil hovedsakelig være uteområdene som er i fokus denne gangen, og noen av oppgavene er luking av ugress, rydding i nærområdet og fylling av sand i flomsekker fra sanden under huskestativet. Resten av sanden under husken vil bli fjernet etter dugnaden og ny sand fyllt på uken etter, i mellomtiden vil husken være avstengt ved at huskene låses fast til stolpene.

Det blir dessverre kun enkel servering som brus og kjeks.

Selvaag har kommet med merknader på klagen fra PST om bygging av gangbroen, i dag den 25.08.2016, og opprettholder kravet om at gangbroen skal bygges. Tiltakshaver avventer nå behandling av klagen hos fylkesmannen, det er derfor fremdeles usikkerhet rundt når og evt. om broen blir bygget.

Hele svaret kan leses på saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten.

De to siste ukene i august 2016 vil entreprenøren i FN3 begynne å bygge snuplassen til barnehagetomten. I begynnelsen av september vil veien bli lagt om i 2-3 uker, slik at de får lagt varmekabler og asfaltert rampen opp fra garasjen og rundt svingen opp mot Fernanda Nissens gate. Deretter vil veien bli lagt tilbake og rundkjøringen bli ferdigstilt innen 12. oktober, når innflyttingen i blokk A starter.

Styret har gjentatte ganger gitt beskjed om at det aldri skal plasseres gjenstander i trappeløpet og passasjer på fellesområdene. Det gjelder også fra 8. etg. og opp til takterrassene inkl. fellesgangareal på takterrassene, da dette også er rømningsveier. Brannplaner er forøvrig montert på veggen ved siden av el.skapene i 1. etg. om det er noen som ikke har gjort seg kjent med disse.

Når det gjelder levering av mat på døren, så er dette også et problem som blir større, jo flere som bestiller. Styret ber derfor om at de som bestiller matkasser og annen levering av varer på døren, er hjemme når varene kommer og tar dette inn umiddelbart.

Ved fremtidige HMS-runder vil det ikke bli gitt flere advarsler før ting fjernes. Styret håper nå at alle kan bidra til å holde fellesområdene rene og fine, og ikke hensette ting på fellesområdene. Styret er dessverre lovpålagt å følge opp disse reglene, og bruker uforholdsmessig mye tid på dette, som gjerne kunne vært brukt på andre og mer produktive saker.

Forøvrig så er både styret, beboere, seksjonseiere og andre brukere av bygningene forpliktet til å rette seg etter Forskrift om brannforebygging.

Med bakgrunn i at det gjentatte ganger hensettes biler foran bommen som gjør at adkomst for utrykningskjøretøy blokkeres og at søppelkassene ikke blir tømt når det står biler i veien, så har styret dessverre sett seg nødt til å innføre all stans forbudt foran bommen. Om noen skal levere noe i sameiet og er borte fra bilen mindre enn 10 minutter, bør disse oppfordres til å sette bilen på grusen ved trafostasjonen ved oppgang A. Forbudet er også skiltet, slik at det skal være tydelig hvor forbudet gjelder.

P-Service AS vil ilegge samtlige biler som har stanset foran søppelkassene kontrollavgift, uavhengig av årsak til stansen. Det eneste unntaket er om det er stanset helt inntil bommen og at årsaken til stansen åpenbart er for å låse opp bommen.

Den 20. juli 2016 stoppet heisen i oppgang D i 3. etg. pga. brutal behandling av dørene. Dette er 2. gangen på en måned dette skjer. Vi ber derfor de som benytter heisen om å ikke bryte opp dørene med makt, da dette påfører beboere store ulemper når heisen er i ustand og sameiet store kostnader. Heisen ble forøvrig reparert den 21. juli.

Heisen i oppgang B åpner seg ikke i 1. etg. den 21. juli 2016. Det betyr at de som skal ta heisen, må gå til enten U eller 2. etg. og ta den til de samme etasjene når de skal ned. Service er bestilt og heisen blir reparert den 22. juli.

Plan- og bygningsetaten har mottatt klage fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) på vedtak om rammetillatelse av 25.05.2016 for å bygge gangbro over Kristoffer Aamots gate.

Forventet saksbehandlingstid i Plan- og bygningsetaten er 8 uker fra 15. juli med tillegg for eventuell behandlingstid hos Fylkesmannen. Plan- og bygningsetaten foretar en forberedende klagebehandling iht. forvaltningslovens (fvl.) § 33 og kan oppheve eller endre rammetillatelsen dersom de finner klagen begrunnet.

AS Selvaagbygg kan uttale seg om klagen før etaten tar stilling til den, jf. fvl. § 33 tredje ledd. Frist for slik uttalelse er 28.07.2016.

Plan- og bygningsetaten kan beslutte utsatt iverksetting av vedtaket etter fvl. § 42, uten å avvente Deres uttalelse. Utsatt iverksettelse av vedtaket vil i dette tilfellet si at tiltaket nektes igangsatt, eller at igangsatte arbeider eller bruk kreves stanset.

Med mindre klagen fører til at Plan- og bygningsetaten omgjør vedtaket, vil saken bli sendt Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og fvl. § 28. Partene får kopi av etatens oversendelse. 

Fylkesmannen kan fastholde, oppheve eller omgjøre det påklagede vedtak. Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre.

Oppdatering 25. juli 2016: Plan- og bygningsetaten har utsatt fristen for uttalelse fra AS Selvaagbygg til 8. august 2016.

Det har de første ukene i juli 2016 vært flere forsøk på sykkeltyveri og tyveri av deler fra sykler. Styret oppfordrer derfor brukere av sykkelstativene utendørs til å vurdere å bruke sykkelboden. Ved å gjøre det vil området bli mindre attraktivt for personer med uærlige hensikter.

Sameiets områder er videoovervåket og opptak tas vare på i 7 dager, det er derfor meget viktig at styret blir informert så snart som mulig når tyveri oppdages.

Selskapsinformasjon

Fernandas Hage sameie

Fernanda Nissens gate 1

0484 Oslo

Org. nr. 911 982 552

Postadresse

Fernandas Hage sameie
v/Agio Forvaltning AS
Postboks 113
9252 TROMSØ

Kontaktinformasjon