Nok en gang har renovasjonsetaten unnlatt å tømme avfallet i sameiet som avtalt. Beholderene for papp er helt fulle, den 11. november 2016 kl. 19:30.

Vi ber om at avfall ikke settes utenfor beholderne, men avventer til de er tømt og det er plass. Plassering av avfall utenfor beholderene er brudd på husordensreglene ,og opprydding vil nå bli belastet hver enkelt som bryter dette, min. kr. 500,- for opprydding og evt. kostnader i forbindelse med skriftlig klage fra sameiets advokat.

Styret har forøvrig tatt dette opp med renovasjonsetaten gjentatte ganger, og har gitt renovasjonsetaten frist til 18. november 2016 med å besvare henvendelsen, for å unngå at saken blir videresendt til Fylkesmannen og Sivilombudsmannen.

For å kunne holde garasjeanlegget rent i tiden fremover og til en forsvarlig kostnad, har styret bestilt en manuell feiemaskin fra Kärcher som kan benyttes av alle. På den måten kan garasjeanlegget til enhver tid holdes rent på dugnadsbasis, før det medfører store støvplager, slik det har vært frem til nå. Det er ventet at maskinen blir levert i løpet av andre uken i november 2016.

Med bakgrunn i at Renovasjonsetaten i Oslo kommune etter gjentatte henvendelser ikke evner å følge opp tømming og rydding rundt returpunktet for glass- og metallemballasje, som er plassert ved våre avfallsbeholdere har styret, den 7. oktober 2016, sagt opp avtalen med Renovasjonsetaten og bedt de fjerne punktet snarest mulig. Dette har vært et felles returpunkt for hele området, og når innflyttingen i FN3 starter 12. oktober 2016, ville sameiet også fått deres glass og metallemballasje kastet på vår eiendom, noe som i utgangspunktet hadde vært helt i orden om Renovasjonsetaten fulgte opp tømming og orden rundt returpunktet.

Etter fjerning av returpunktet, vil nærmeste returpunkter være i Badebakken ved Maridalsveien 227 d og Lillogata 5 k (i nordenden av Lillogata). For andre returpunkter se kart over returpunkter for glassemballasje.

Vi minner samtidig om at husholdninger i Oslo har plikt til å kildesortere avfall, jf. Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall i Oslo kommune. Styret vil derfor i tiden fremover forsøke å få Renovasjonsetaten til å etablere et nytt punkt i Fernanda Nissens gate, slik at det blir mer tilgjengelig for alle sameiene i nærområdet.

Styret beklager de ulempene dette medfører, men ser dessverre dette som eneste mulig løsning på problemet med forsøpling.

Oppdatering 3. november 2016: Styret har avtalt at beholderen blir stående inntil videre, og at den blir fjernet ved neste tilfelle av søppel utenfor innkastet. Vi ber derfor om at samtlige er påpasselige med å ikke sette søppel på utsiden.

Det avholdes informasjonsmøte den 27. september 2016 kl. 20.00 i garasjeanlegget til sameiet. Agenda blir hengt opp i oppgangene og sendt pr. brev til de som ikke har adresse i sameiet.

Styret hadde befaring med Ticon og Strukta ang. adkomstveien til sameiet den 20. september 2016.

Det ble da enighet om at muren på oversiden av nedkjøringen til garasjeanlegget kappes inn med ca. 80 cm i enden og at det lages en liten sving, slik at avslutningen blir naturlig.

Asfalteringen av hele nedkjøringen blir utført mandag og tirsdag 26.-27. september.

På grunn av usikkerheten rundt fremkommeligheten i sameiet har styret ikke bestilt ny sand til huskestativet. Det vil bli gjort så snart arbeidet med veien er avsluttet, slik at vi er sikre på at den kan kjøres helt frem. Styret beklager at huskestativet er ute av funksjon i denne tiden.

I november 2015 ble det inngått avtale med Viken Fiber om levering av internett med hastighet 75/75 Mb/s, TV med stor kanalpakke og HD-PVR (opptaksmulighet), i tillegg er det en del avtalemessige forhold Viken Fiber fremdeles ikke har oppfylt.

Styret har hatt en god del befaringer i leiligheter og det viser seg at det fremdeles, pr. 18. september 2016, er veldig mange som ikke har fått opptaksmuligheter, slik sameiet betaler for. Styret ber derfor alle om å sjekke at de opptaksmulighet og melde fra til styret snarest mulig, slik at det blir fulgt opp overfor Viken Fiber. Viken Fiber som leverandør har frem til nå vist seg å være en særdeles krevende leverandør å forholde seg til, prosessen tar derfor uforholdsmessig lang tid, og det kan også bli aktuelt for styret å kreve refusjon for det som ikke er levert iht. til avtalen.

Oppdatering 20. september 2016: Viken Fiber vil sørge for at de som ikke har mottatt HD-PVR modulen til TV-mottakeren vil få denne innen utgangen av september. De som fremdeles ikke har mottatt denne bes melde fra til styret snarest mulig, slik at det blir fulgt opp.

Viken Fiber melder om omfattende brudd på fiberkabler den 16. september 2016. Kabelbruddet oppstod kl. 10:54. Internett og TV vil derfor ikke fungere før feilen er rettet. Den totale nedetiden ble 15 t og 25 minutter.

Oppdatering kl. 20:00: Viken Fiber forventer at feilen er rettet innen 17. september kl. 08:00.

Oppdatering kl. 04:00: Internett og TV ble tilgjengelig kl. 03:19.

Den 15. september 2016 ble veien inn til sameiet lagt om midlertidig for at Strukta skal få opparbeidet den permanente nedkjøringen, med varmeslynger og asfalt. Det er ventet at veien blir lagt tilbake ca. 23. september 2016 og at det da vil bli den permanente veien vi skal benytte videre.

Styret beklager at dette medfører store ulemper ved kjøring ut og inn av garasjeanlegget, men håper at det vises hensyn i perioden. Forøvrig så har styret sikret at veien oppfyller kravene til at utrykningskjøretøyer skal komme frem i perioden. Søppelbilene har også vist at de kommer frem på den midlertidige veien.

I forbindelse med at det nå settes opp en forstøtningsmur ved nedkjøringen, så er denne vesentlig høyere enn det styret har fått forståelse av og diskutert med Ticon tidligere. Muren som nå settes opp har en høyde på 380 cm, noe som er min. 130 cm høyere en det styret tidligere har blitt forespeilet.

Styret er derfor i dialog med Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune for å avklare hva de har fått godkjent.

Oppdatering 8. september 2016: Etter diskusjoner mellom styret og Ticon har de nå gått med på å senke høyden på muren med 1 meter. Dette gjør at den ikke blir så dominerende og blir tilnærmet det som var avtalt tidligere.

Lørdag 10. september 2016 kl. 14:00 avholdes det høstdugnad i sameiet. Møtepunkt er i garasjen ved porten. Det vil hovedsakelig være uteområdene som er i fokus denne gangen, og noen av oppgavene er luking av ugress, rydding i nærområdet og fylling av sand i flomsekker fra sanden under huskestativet. Resten av sanden under husken vil bli fjernet etter dugnaden og ny sand fyllt på uken etter, i mellomtiden vil husken være avstengt ved at huskene låses fast til stolpene.

Det blir dessverre kun enkel servering som brus og kjeks.

Selskapsinformasjon

Fernandas Hage sameie

Fernanda Nissens gate 1

0484 Oslo

Org. nr. 911 982 552

Postadresse

Fernandas Hage sameie
v/Agio Forvaltning AS
Postboks 113
9252 TROMSØ

Kontaktinformasjon